ΟΜΙΛΟΣ

 

Η δομή του Ομίλου ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ έχει σήμερα ως εξής:

 

 

 Η δομή του Ομίλου ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

 
   
   

 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

Η Εταιρεία με την επωνυμία "Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" συστάθηκε στις 02.02.1984.

Η έδρα της Εταιρείας είναι η κοινότητα των Αμισιανών του Δήμου Καβάλας, και διαθέτει υποκατάστημα στην Β.Ι.Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων και οικοδομικών υλικών, η παραγωγή και επεξεργασία, ο εξευγενισμός και η τυποποίηση, η διάθεση και η επί κέρδει εμπορία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ειδών τροφίμων και οικοδομικών υλικών ως και παντός ετέρου ομοειδούς ή συναφούς ή μη προς τα ανωτέρω προϊόντος.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1,328,925,000) δραχμών ή των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων 3,900,000 Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες 5,200,000 μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων των 255.5625 δραχμών ή 0.75 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

 

 
   
 
   

 ALFA GLASS A.E.

Η εταιρεία με την επωνυμία "ALFA GLASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ALFA GLASS A.E." ιδρύθηκε στις 22.06.1999.

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της είναι στη θέση Κυρίλλο.

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία κρυστάλλων, καθρεπτών, υαλοπινάκων και εξαρτημάτων αυτών και συναφών ειδών, η επεξεργασία των προαναφερόμενων ειδών, η εμπορία δομικών υλικών, η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των προαναφερόμενων ειδών, η αντιπροσώπευση εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών, με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1,550,.000,000) δραχμών ή 4,548,790 Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες (155,000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δραχμών ή 29.35 Ευρώ η κάθε μία.

 

 
 


facebook twitter youtube linkedin

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Β.Ι.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ Γ'
Ο.Τ. 37
ΟΔΟΣ ΝΒ7
574 00
ΣΙΝΔΟΣ
Τηλ.: 2310 777 777
Φαξ: 2310 777 778-9

ΕΔΡΑ

ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Θ. 1345
65403
ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ: 2510 326 124
Φαξ: 2510 326 392

ΕΚΘΕΣΗ

12ο χλμ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

E-MAIL

Πωλήσεις
sales@prismaglass.gr Λογιστήριο
logistirio@prismaglass.gr Πληροφορίες
info@prismaglass.gr
Login-iconLogin